2024. április 11. 16:21

Pályázat: Wesselényi strand előtti platánsor

Pályázati felhívás

"... 3. Pályázati feltételek:

- a Rendezvényhelyszín helyi védett természetvédelmi területnek minősül,

- a benyújtott, jogszabályoknak megfelelő közterület használati kérelem alapján a - Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben eljáró - polgármester közterület használati engedélyt ad, amelyet a Kiíró az Együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) keretében Rendezvényhelyszínként térítésmentesen biztosít – tekintettel arra, hogy a közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló 36/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete alapján közterületi rendezvény helyszíneként használható az Ingatlan,

- a tűzgyújtás tilos,

- a Megállapodással érintett területen a felállításra kerülő ideiglenes felépítményekre településképi bejelentés szükséges,

- a Rendezvényhelyszínen a fentiek szerint az alábbi nagyságú és funkciójú terület-felhasználás valósulhat meg,

    • 1 db mobil vendéglátó kiszolgálóegység elhelyezése legfeljebb 4x15 m nagyságú területen,
    • 1 db kijelölt vendéglátó kerthelyiség elhelyezése, legfeljebb 5x30 m nagyságú területen (az eső elleni védelem kisméretű ernyőkkel biztosítható, melyek a fák lombkoronáját nem sértik),
    • 1 db színpad elhelyezése, max. 4x5 m nagyságú területen,
    • a jogszabályi előírásoknak megfelelő számú csatornára köthető mobil illemhelyek elhelyezése,
 • Pályázat nyertesét terheli a Megállapodással érintett terület bútorzatának beszerzési és telepítési költsége,
 • a Megállapodással érintett terület melletti füves részeket tilos használni, arra nem lehet asztalt, padot stb. telepíteni, gépkocsival beállni stb. Minden eszköz és kiszolgáló egység a burkolattal ellátott Rendezvényhelyszínen helyezhető el,
 • kizárólag a 3. melléklet szerinti helyszínrajzon piros színnel jelölt rész használható a rendezvények megtartásához,
 • a helyszínen almérők felszerelésére kialakított szabványos hely található, ennek a kialakításért a Kiíró felelős. Az almérőktől a felhasználási helyig történő ideiglenes kialakítást a pályázat nyertesének szükséges saját költségére megvalósítania. A közüzemi díjakat az almérők által mért fogyasztást, mint közvetített szolgáltatást a leolvasást követően a Kiíró által - a hatályos szabályok szerint - kiállított számla alapján köteles megfizetni,
 • a pályázat nyertesének saját költségén kell gondoskodnia a Megállapodás teljes időtartama alatt a Rendezvényhelyszínen és a pályázati felhívás 3. mellékletében jelölt terület takarításáról, a hulladék szelektív gyűjtéséről, a zöldhulladék eltakarításáról, a megfelelő számú hulladékgyűjtő konténer elhelyezéséről, azok folyamatos ürítéséről, elszállításáról. Vállalnia kell továbbá, hogy a helyszín elhagyása után semminemű szemetet, szilárd, vagy folyékony hulladékot nem hagy, a területhasználat előtti eredeti állapotot helyreállítja. Amennyiben a pályázat nyertese ezen kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, a Kiíró jogosult azt – a pályázat nyertesének költségére – mással elvégeztetni. Amennyiben erre kerül sor, illetve a Pályázó a Megállapodásban vállalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti maradéktalanul határidőre, akkor ezen összegek a megfizetett óvadék összegéből kerülnek levonásra. Továbbá Pályázónak vállalnia kell, hogy az óvadék részbeni felhasználása esetén az óvadék összegét köteles 8 napon belül kiegészíteni 3.000.000,- Ft összegre,
 • a pályázat nyertesének biztosítania kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő számú csatornára köthető mobil illemhely elhelyezését is, amelyek folyamatos minőségi tisztaságáról, ürítéséről, elszállításáról saját költségére köteles gondoskodni (a felmerülő rezsi díjjal együtt),
 • behajtási engedélyt kell igényelni a terület helyi természetvédelmi státusza miatt,
 • a pályázat nyertese a szükséges építési és bontási munkálatokat 8:00 óra és 18:00 óra között végezheti, az építési munkára vonatkozó helyi rendeletekben foglaltak betartása mellett,
 • a Pályázó az építési munkákat 2024. június 30. napjára köteles befejezni,
 • a pályázó a bontási munkálatokat legkorábban 2024. augusztus 26. napján kezdheti meg,
 • a Megállapodás időtartama alatt a terület lezárása nem lehetséges, az átjárást az építés/bontás alatt is folyamatosan biztosítani kell,
 • a pályázat nyertesét terhelik különösen a rendezvények eszközigénye, szervezéssel felmerülő és minden felmerülő járulékos költsége, ide értve a jogdíjakat, hirdetési, promóciós és marketing költségeket, dekorációs feladatok költségét,
 • kötelezettséget vállal a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartására,
 • a Rendezvényhelyszín birtokbaadására 2024. június 15. napján kerül sor, amely a közterület használat kezdete, a Megállapodás időtartama 2024. december 31. napjáig tart,
 • a rendezvénysorozatot követően a pályázat nyertese 2024. november 15. napjáig beszámolót köteles készíteni, amely alapján a Képviselő-testület a novemberi munkaterv szerinti ülésén dönthet a Megállapodás 1 évvel, azaz 2025. december 31. napjáig szóló hosszabbításról. A pályázat nyertese hosszabbítás esetén a 2025. évi rendezvénysorozatról 2025. november 15. napjáig köteles beszámolót készíteni, amely alapján kizárólag a Képviselő-testület dönthet a Megállapodás újabb 3 évvel, 2028. december 31. napjáig szóló hosszabbításról. Hosszabbítás esetén minden év november 15. napjáig beszámolási kötelezettség terheli.
 • köteles pályázatában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. vagy 13. pontja alapján az önkormányzat kötelező feladatát képező kulturális szolgáltatással vagy turizmussal összefüggő feladatok ellátásának támogatására „közérdekű célra történő működési célra fordítandó kötelezettséget vállalni, amelyet a Megállapodás hosszabbítása esetén is évente köteles a pályázatában vállalt egyéb kötelezettségek mellett teljesíteni,
 • zenés és/vagy táncos programot tárgyév július 1. és augusztus 25. közötti időszakban legalább 20 alkalommal szükséges biztosítani. A napi záróra a teljes időszakban nem lehet később, mint 02:00 óra,
 • a Pályázó által vállalt rendezvények meg nem tartására kötbér fizetési kötelezettség terheli pályázót – kivéve időjárási körülmények miatti elmaradást - az alábbiak szerint:
 • 10% meg nem tartás esetén 1.000.000,- Ft
 • 20% meg nem tartás esetén 2.000.000,- Ft
 • 30% meg nem tartás esetén 3.000.000,- Ft
 • 40% meg nem tartás esetén 4.000.000,- Ft
 • 50% meg nem tartás esetén 5.000.000,- Ft
 • programok ingyenesen látogathatóságát biztosítani kell,
 • a pályázat nyertese kötelezettséget vállal arra, hogy a rendezvény ideje alatt az esetlegesen felmerülő forgalomterelési feladatokról, illetve szükséges biztonsági intézkedésekről saját költségére megfelelően gondoskodik. Tudomásul veszi, hogy a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló közterület-felügyelet nem tud segítséget nyújtani a programok lebonyolításához,
 • a pályázat nyertese a közterület rendeltetésszerű használatának, eredeti állapotának védelme, továbbá a Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése biztosítása érdekében – beleértve a pályázati felhívás 3. mellékletében található terület takarítását is - 3 000 000 Ft összegű óvadékot köteles fizetni a Megállapodás megkötésével egyidejűleg. Továbbá Pályázónak vállalnia kell, hogy az óvadék részbeni felhasználása esetén az óvadék összegét köteles 8 napon belül kiegészíteni 3.000.000,- Ft összegre,
 • A Kiíró az óvadékot vagy az óvadékból fennmaradt részt a Megállapodás megszűnésétől számított 30 napon belül visszafizeti,
 • a pályázat nyertesével kötött Megállapodás határozott időre, 2024. december 31. napjáig szól, amely a fentiekben felsorolt esetek és a pályázatban vállalt kötelezettségek teljesülése esetén további 1 évvel, majd újabb 3 évvel – a beszámoló benyújtásával egyidejűleg benyújtott kérelme alapján - hosszabbítható azonos feltételekkel, amelyet kizárólag a Képviselő-testület jogosult eldönteni,
 • a Megállapodás megszűnik, ha annak meghosszabbítását – legkésőbb a beszámoló benyújtásával egyidejűleg – írásban nem kezdeményezik, illetve ha az Önkormányzat Képviselő-testülete az adott évről szóló beszámolót nem fogadja el és erre tekintettel írásban a Megállapodást felmondja,
 • a Megállapodás határozott idejű, ezért rendes felmondással a határozott idő lejárta előtt fel nem mondható..."
menü