1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (I.30.) önkormányzati rendelete-Szervezeti és működési szabályzat

Nemzeti Jogszabálytár

2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 • Államháztartáson belülre átadott pénzeszközök:
  • Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság- Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatása
  • Balatoni Fejlesztési Tanács: „Mozdulj Balaton” támogatása
 • Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök:
  • Alapítványok támogatása
  • Civil szervezetek pályázati támogatása
  • Kulturális pályázat támogatása
  • Helyi sport pályázat támogatásai
  • Diáksport-egyesületek támogatása-diáksport
  • Egyéb civil szervezetek támogatása
  • Egyházak támogatása
 • Nemzetközi kulturális együttműködés (nemzetközi kapcsolatok) kiadásai
 • Önkormányzati rendezvények kiadásai (Balatonalmádi Város Önkormányzata)
 • Helyi díjak kiadásai
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
 • helyi lakásépítés és vásárlás támogatása
 • utcai szociális munka (Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézmények)
 • hajléktalan személyek átmeneti szállása (Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete)

3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

4. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

5.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Kiadvány címe: Új Almádi Újság

Az Új Almádi Újság helyi lap célja, témája:

  1. a lakosság széles köre részére nyújtson hiteles, pontos és rendszeres tájékoztatást Balatonalmádi Város Önkormányzatának és intézményeinek tevékenységéről
  2. a város társadalmi, gazdasági, kulturális és sport életéről
  3. Balatonalmádi városát érintő más településeken történő jelentős eseményekről
  4. tárgyilagosan és aktuálisan tájékoztasson a közélet legfontosabb eseményeiről, a lakosságot érintő döntésekről
  5. helytörténeti, honismereti írásokat közöljön
  6. erősítse a helyi közösség kohézióját, a lokálpatriotizmus érzését, kerülje a személyes konfliktusok, a pontatlan és hamis információk közlését

A hozzáférés módja: papír alapon

Az Új Almádi Újság ingyenesen kerül terjesztésre.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő –testülete gondoskodik az Új Almádi Újság működéséhez szükséges anyagi, technikai, személyi feltételek biztosításáról, amelynek fedezetét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

Az Új Almádi Újság évente 12 alkalommal, 4000 példányban, A/4-es formátumban kerül kiadásra. A lap terjedelme alkalmanként 16 oldal tűzve, borítója színes műnyomó.

Az Új Almádi Újság kiadója a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: PKKK). Felelős kiadó: PKKK intézményvezetője.

Hirdetési árak:

1 oldal

70.000 Ft+áfa

1/2 oldal

35.000 Ft+áfa

1/4 oldal

17.500 Ft+áfa

1/8 oldal

8.750 Ft+ áfa

6. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

A Képviselő-testület döntéseit a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal készíti elő. A Képviselő-testület egy évre előre munkatervet készít. A jegyző a munkaterv készítéséhez javaslatot kér a képviselőktől, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetőitől és a Hivatal szervezeti egységeinek vezetőitől.

A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.

Rendes ülés az, amelyet a Képviselő-testület éves munkatervében meghatározott időpontokban tartanak, évente 11 alkalommal. A rendes ülés 09:00 órakor kezdődik az Önkormányzat székhelyén. A Képviselő-testület ülésének összehívására és vezetésére az Mötv. rendelkezési irányadóak.

Az állampolgároknak a Képviselő-testület jegyzőkönyvébe történő betekintési jogosultságára, valamint a zárt ülésről készülő jegyzőkönyvvel kapcsolatos szabályokra az Mötv. rendelkezései az irányadóak. A nyílt ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyző a város hivatalos honlapján is hozzáférhetővé teszi.

A Képviselő –testület döntései, üléseinek jegyzőkönyvei a https://balatonalmadi.hu/onkormanyzat/testuleti-anyagok oldalon találhatóak.

A Képviselő-testület döntéseit szavazással hozza. Szavazni személyesen “igen”-nel, vagy “nem”-mel, vagy a szavazástól való tartózkodási szándék kifejezésével lehet. A nyílt szavazás szavazatszámláló gép alkalmazásával,

annak működésképtelensége esetén kézfelemeléssel történik. A Képviselő-testület tagja a szavazás eredményét megállapító összefoglalóig jelezheti a szavazógép meghibásodását. Ezt követően a képviselő jegyzőkönyvbe mondhatja szavazatát.

A szavazatok megszámlálásáról az ülés vezetője gondoskodik. A szavazatok összeszámlálása után az ülés vezetője megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, végül a tartózkodók számát.

7.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Képviselő-testület jogalkotási tervét éves munkarendje tartalmazza. Önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezést – a rendelet alkotás indokainak és főbb elveinek megjelölésével a jegyzőhöz kell írásban benyújtani. A rendeletek szövegszerű tervezetét a Hivatal szakmai szervezeti egységei készítik elő.

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet és indokolását. Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó rendelet-tervezet, és ha az egyeztetés az Önkormányzat pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. A rendeletek hatályos jegyzékének vezetéséről, valamint a rendelet módosítását követően az egységes szerkezetű rendelet elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

A rendelet tervezetek a https://balatonalmadi.hu/onkormanyzat/testuleti-anyagok/rendeletek#tarsadalmi-egyeztetes oldalon találhatóak.

A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztés lehet:

   1. rendelet-tervezet, vagy
   2. döntés tervezet határozati-javaslattal, vagy
   3. beszámoló határozati-javaslattal (a továbbiakban együtt: határozati-javaslat) vagy
   4. tájékoztató.

Az előterjesztéseket írásba foglaltan kell előterjeszteni. A Képviselő-testület kivételes indokolt esetben egyszerű többséggel dönthet arról, hogy csak szóban előterjesztett tájékoztatót is napirendjére vesz. Az előterjesztéseket úgy kell elkészíteni, hogy a kézbesítésükre meghatározott határnapot megelőző legalább 72 órával korábban a jegyző és a Hivatal kijelölt köztisztviselői véleményezhessék.

Előterjesztés benyújtására jogosultak:

   1. a polgármester,
   2. az alpolgármesterek,
   3. a képviselők,
   4. az Önkormányzat bizottságai,
   5. a jegyző,
   6. az intézményvezetők és
   7. a beszámoló és tájékoztató tekintetében az érintett szervezet vezetője; így különösen gazdasági társaság, non-profit gazdasági társaság, közalapítvány, egyesület vezetője.

8. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

9.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

10.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Állami Számvevőszék vizsgálati jelentés 2020

Állami Számvevőszék- jelentés 2021. Önkormányzatok integritásának ellenőrzése

Állami Számvevőszék 2020.

11. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 1/277/2016. számú szabályzata a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről.

Adatvédelmi tisztivelő

 • neve: dr. Rehák Géza
 • levelezési címe: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
 • email címe: grehak@balatonalmadi.hu
 • telefonszáma: 88/542-416

Tájékoztató az európai adatvédelmi rendelet alkalmazásáról

2018. május 25-ével alkalmazni kell az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletét, a General Data Protect Regulation-t, (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet), amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet korábban az Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény biztosított.

Hivatalunk tevékenysége során kiemelten fontosnak tartotta, hogy a személyes adatok kezelése során megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és társadalmi elvárásoknak.

 • Az adatvédelmi Rendelet hatályba lépése előtt megtettük a szükséges intézkedéseket, felülvizsgáltuk adatkezeléseinket, megvizsgáltuk az adatkezelés kritériumainak teljesülését.
 • Adatvédelmi szabályozásunk biztosítja az adatok jogszerű és átlátható kezelését, az alapvető tájékoztatást Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítjuk.
 • A személyes adatkezelésben érintettek jogainak érvényesítését belső folyamataink biztosítják.
 • A Hivatal, mint közszolgáltatást nyújtó szerv, Adatvédelmi Tisztviselőt bízott meg, akinek a feladata az adatbiztonság megerősítése, az érintettek jogérvényesítésének elősegítése.

12. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztikai adatok

Önkormányzati hatósági statisztika 2021. II. félév

Államigazgatási hatósági statisztika 2021. II. félév

13. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

menü