1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hivatalos neve: Balatonalmádi Város Önkormányzata
Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Postai címe: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 06 88 542-410
Elektronikus címe: pmhivatal@balatonalmadi.hu
Honlap: www.balatonalmadi.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefon: 06 88 542-410
Email: pmhivatal@balatonalmadi.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának választott tisztségviselői

 • Polgármester
 • Alpolgármesterek

A Közös Önkormányzati Hivatal szakmai vezetői

 • Jegyző
 • Aljegyző
 • Osztályvezetők

A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységei

 • Adóügyi Osztály
 • Hatósági Osztály
 • Felsőörsi Kirendeltség
 • Pénzügyi és Számviteli Osztály
 • Szervezési és Vagyongazdálkodási Osztály
 • Településfejlesztési Osztály

Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje:

 • hétfőn: 8.00 -12.00 óráig és 12.30 - 16.00 óráig
 • szerdán 8.00 -12.00 óráig és 12.30 - 16.00 óráig

Egyes szervezeti egységek feladatai:

Adóügyi Osztály:

1.1. biztosítja a hatáskörébe utalt (helyi és a központi) adójogszabályok érvényesítését, ennek keretében ellátja a helyi adókról szóló törvény, a jövedéki adóról, az illetékekről, valamint a környezetterhelési díjról szóló törvény, más egyéb törvények, illetve a Képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását

1.2. előkészíti a központi adójogszabályokból eredő helyi rendeletalkotást, így a bevezetésre kerülő, megszűntetésre vagy változtatásra javasolt helyi adórendeletet, valamint a talajterhelési díj rendeletet

1.3. intézi a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, változás bejelentéseket, bevallásokat, adatbejelentéseket, kérelmeket, jogorvoslatokat, teljesíti a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkereséseket, adatszolgáltatásokat.

1.4. előkészíti a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági kérelmeket

1.5. a határozatok és egyéb, a hatáskörébe tartozó intézkedések elleni fellebbezéseket, végrehajtási kifogásokat – ha döntését saját hatáskörében nem módosítja vagy nem vonja vissza – felterjeszti az elbírálásra jogosult szervhez

1.6. az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatokat, koncepciókat készít, elemzéseket dolgoz ki

1.7. tájékoztatja a település lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket az adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az adójogszabályok előírásairól, változásairól

1.8. ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét

1.9. működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat

1.10. az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét és ellenőrzést tart

1.11. elvégzi az adóbevallások, adatbejelentések feldolgozását, ellenőrzését, a hibásan benyújtott adóbevallások javítását, a javításról az értesítések kiküldését

1.12. hatósági eljárásban megállapítja az adóalapot, adót (adóelőleget), adómentességet, adókedvezményt, adófizetési kötelezettséget

1.13. az adójogszabályokban meghatározott esetekben elvégzi az adókivetést, adóelőírást, adójóváírást

1.14. az adókötelezettség teljesítése céljából elkészíti a szükséges határozatokat, azokat postai vagy elektronikus úton közli az adózóval, valamint a jogerőre emelkedés után véglegesíti azokat

1.15. elvégzi a befizetések lekönyvelését és jogszabály szerinti nyilvántartásainak vezetését

1.16. felhívja az adóalanyokat az adókötelezettség időben történő teljesítésére, fizetési felhívásokat, folyószámla egyenlegeket bocsát ki

1.17. megindítja a végrehajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlék mentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra

1.18. a jogszabályban meghatározott végrehajtási cselekményekről- azonnali beszedési megbízás, rendszeres jövedelemből való letiltás, végrehajtási- és jelzálogjog bejegyzés –nyilvántartást vezet, illetve annak eredményét a nyilvántartásban átvezeti

1.19. figyelemmel kíséri a felszámolási,-csőd-, végelszámolási eljárás alá kerülő gazdálkodó szervezeteket, tartozás esetén hitelezői igényt nyújt be, melyről nyilvántartást vezet, illetőleg intézi a megszüntetésre kerülő gazdálkodó szervezetek bevallásával, adatbejelentésével kapcsolatos ügyeket

1.20. jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén behajthatatlanság címén vagy a behajtáshoz való jog elévülése miatt törli a köztartozást, illetőleg megkeresi eziránt a behajtást kérő szervet. A behajthatatlanság címén törölt adótartozást újból előírja, ha az – a behajtáshoz való jog elévülésén belül –végrehajthatóvá válik

1.21. ellátja a talajterhelési díjjal, a helyi jövedéki adóval, a jogszabály alapján a hatáskörébe utalt adók módjára behajtandó köztartozásokkal, az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő közigazgatási eljárási illetékkel összefüggő feladatokat

1.22. ellátja az adóigazolás kiállításával, valamint a költségmentesség engedélyezéséhez a vagyoni körülményekre vonatkozó igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokat

1.23. vezeti az adózói törzsadat nyilvántartást, melynek keretében az

adózó azonosító és lakcím adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti

1.24. vezeti a jogszabályokban előírt egyéb nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információszolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít

1.25. folyamatosan közzéteszi és frissíti az elektronikusan indítható űrlapokat, nyomtatványokat, adatbejelentéseket, bevallásokat és ezek kitöltéséhez szükséges segédleteket

1.26. ellátja az ügyintézéshez kapcsolódó ügyfélfogadási feladatokat

1.27. idegenforgalmi ellenőrök alkalmazása esetén előkészíti azok szerződését, szervezi, irányítja, ellenőrzi tevékenységüket

1.28. elkészíti az éves beszámolót az adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról

1.29. tájékoztatást készít az idegenforgalmi adóbevétel éves alakulásáról

1.30. szakmai segítséget nyújt a Felsőörsi Kirendeltségen végzett adóhatósági, adóztatással kapcsolatos feladat ellátása során

1.31 kezeli az osztály tevékenységi körében tartozó közérdekű panaszokat, bejelentéseket

Hatósági Osztály:

1.1. közreműködik az osztály feladatellátását érintő szabályzatok elkészítésében

1.2. közreműködik a népegészségügyi feladatok ellátásában

1.3. előkészíti az önkormányzat tulajdonában volt lakáseladásokra vonatkozó kamatmentességet, annak kezelését, lejárat estén jelzálogjog törlését

1.4. a helyi lakásépítés és vásárlás támogatása megállapítására vonatkozó döntést előkészíti, lejárat esetén gondoskodik a jelzálogjog törlésével kapcsolatos feladatok ellátásáról

1.5. előkészíti a Balatonalmádi Szociális Társulás szociális és gyermekjóléti szolgáltatások működési engedéllyel kapcsolatos ügyeit

1.6. kezeli az osztály tevékenységi körében tartozó közérdekű panaszokat, bejelentéseket

1.7. előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket

1.8. közreműködik az önkormányzat köznevelési intézményeivel kapcsolatos döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában

1.9. közreműködik a választásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában

1.10. közreműködik az önkormányzat társulásokkal kapcsolatos döntéseinek előkészítésében

1.11. ellátja vagy döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó általános igazgatási feladatokat és hatósági ügyeket:

 1. hagyatéki ügyeket
 2. kereskedelmi tevékenység bejelentésével, működési engedéllyel kapcsolatos ügyeket
 3. szálláshely üzemeltetéssel, nem üzleti célú szálláshely tevékenységgel kapcsolatos ügyeket
 4. zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárásával kapcsolatos ügyeket
 5. a telephely bejelentéssel és telepengedéllyel kapcsolatos ügyeket
 6. vásár, piac nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket

1.12. végzi az állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladatokat

1.13. vezeti a Központi Címnyilvántartási Rendszert, ellenőrzést és javításokat hajt végre,

1.14. végzi a polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat

1.15. ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat

1.16. ellátja teljes körűen az anyakönyvi feladatokat

1.17. közreműködik az anyakönyvi események megszervezésében, lebonyolításában

1.18. közreműködik a névadó és jubileumi házassági fogadalom családi eseményeken

1.19. ellátja a szépkorúak jubileumi köszöntéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat

1.20. végzi a helyi önkormányzati rendeletben foglalt települési támogatásokkal, a gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatokat; előkészíti a köztemetésre vonatkozó döntést

1.21. a szociális ellátottakról kötelező egészségbiztosítási jelentést készít

1.22. megkeresésre környezettanulmányt készít

1.23. biztosítja a tevékenységi körébe tartozó – jogszabály által előírt – statisztikai adatszolgáltatást

1.24. ellátja a taxiállomás használati engedélyével kapcsolatos feladatokat

1.25. kezeli az önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszert, adatszolgáltatást teljesít

1.26. ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi feladatokat

1.27. végzi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos ügyeket

1.28. közreműködik a hatósági hirdetmények kezelésében

1.29. végzi a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos feladatokat

1.30. döntésre előkészíti az óvodai felvételekkel, kérelmekkel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket és gondoskodik a végrehajtásról

1.31. közreműködik a KIR adatbázisban fenntartói jogosultságok kezelésében és ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásban

1.32. a földgáz, villamosenergia-ellátással, vízellátással kapcsolatos védendő fogyasztókkal kapcsolatos igazolások kiadása

1.33. kiállítja az adó-és értékbizonyítványokat

1.34. végzi Balatonalmádi Város területén a közterület-felügyeletről szóló

törvényben meghatározott feladatokat:

 1. a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez vagy közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzését,
 2. ellátja a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, megszüntetését, vagy szankcionálását,
 3. közreműködik a közrend és a közbiztonság érdekében,
 4. ellátja a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését

1.35. Gépjármű Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása

Pénzügyi és Számviteli Osztály:

1.1. ellátja a képviselő-testületek, a polgármesterek és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés-előkészítés és végrehajtás szervezetét

1.2. információkat szolgáltat az Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról a központi költségvetés számára

1.3. elvégzi a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, az Állami Számvevőszék és a könyvvizsgáló részére nyújtandó adatszolgáltatást

1.4. ellátja az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a kötelezettségvállalások nyilvántartást

1.5. gondoskodik a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának szabályszerűségéről

1.6. az osztály vezetője ellátja a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető teendőit

1.7. előkészíti a költségvetési rendeletet, módosításait és végrehajtása során együttműködik az önkormányzatok tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek képviselőivel és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekkel; elkészíti a költségvetési év féléves, és háromnegyed éves teljesítéséről szóló előterjesztést; előkészíti a zárszámadási rendelettervezetet, a konszolidált költségvetési jelentést, a konszolidált mérleg és a konszolidált eredménykimutatást

1.8. ellátja és koordinálja a költségvetési, tervezési, számviteli, pénzellátási feladatokat, koordinálja az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodását

1.9. adatot szolgáltat a beruházás-statisztikai jelentés elkészítéshez

1.10. nyilvántartja, elkészíti az adóbevallásokat és teljesíti az állami adóhatósággal szembeni kötelezettségeket

1.11. gondoskodik a segélyek kifizetéséről, valamint a kifizetett segélyek alapján az önkormányzatot megillető állami támogatás igényléséről

1.12. ellátja az Önkormányzatok, a Társulás, a Hivatal kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési és teljesítést igazoló feladatait a Kötelezettségvállalási szabályzat alapján

1.13. havonta elkészíti az önkormányzat finanszírozási- és likviditási ütemtervét, végzi az intézmények finanszírozását

1.14. kezeli az Önkormányzat, a Társulás fizetési számláit, az egyéb elkülönített számlákat, végzi az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat

1.15. ellátja a házipénztárak működésével kapcsolatos feladatokat

1.16. ellátja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatos feladatokat

1.17. előkészíti a hitel igénybevételéhez szükséges dokumentációt, közreműködik a hitelszerződés előkészítésében, gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről és nyilvántartásáról

1.18. elvégzi szerződések alapján a kimenő számlázását, nyilvántartja és beszedi a bevételeket

1.19. nyilvántartja az önkormányzat követeléseit

1.20. a szerződésszegésből eredő kinnlevőségek beszedéséről gondoskodik, illetve jelzéssel él a hatáskörrel rendelkezők felé

1. 21. vezeti elkülönítve az Önkormányzat, a Társulás gazdálkodással összefüggő számviteli nyilvántartásait, biztosítja a gazdálkodási folyamatok gépi adatfeldolgozását, figyelemmel kíséri a pénzforgalmi folyamatokat

1.22. végzi az Önkormányzat, a Társulás és a Hivatal dolgozóinak bérfelhasználásával kapcsolatos könyvviteli teendőket, a megbízási- és tiszteletdíjakkal, a kiküldetéssel, munkába járással és cafetéria elemek kifizetésével kapcsolatos lejelentési feladatokat

1.23. ellátja a bevallásokkal, adóigazolásokkal, jövedelemigazolásokkal kapcsolatos feladatokat

1.24. nyilvántartja az önkormányzati (társulási) vagyont

1.25. gondoskodik a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások egyeztetéséről

1.26. elkészíti a költségvetési szervek maradvány elszámolását

1.27. közreműködik a központi támogatások igénylésének, elszámolásának társosztályok által történő előkészítésében, illetve a szakosztályokhoz nem tartozó központi támogatások lehívását, elszámolását elkészíti

1.28. közreműködik az önkormányzati feladatellátást segítő pályázatok előkészítésében, az elnyert pályázati forrás felhasználásának ellenőrzésében és a pályázati forrás elszámolásában a szabályzatban foglaltak alapján

1.29. végrehajtja a Társulási Tanács döntéseinek pénzügyi bonyolítását

1.30. közreműködik a Társulás feladatellátását segítő fejlesztésekre vonatkozó pályázatok előkészítésében, az elnyert pályázati forrás felhasználásának ellenőrzésében és a pályázati forrás elszámolásában

1.31. elvégzi az adatszolgáltatást a törzskönyvi nyilvántartás részére

1.32. ellenőrzi a Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek pénzforgalmi jelentéseit, mérlegjelentéseit, beszámolóit, gondoskodik a Magyar Államkincstár felé történő továbbításról

1.33. előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó szabályzatokat

1.34. végzi az választási, népszavazási pénzügyi feladatok előkészítését, lebonyolítását, elszámolását

1.35. részt vesz az önkormányzat gazdasági programtervezetének előkészítésében

1.36. elkészíti a leltározási és selejtezési ütemtervet, szervezi és ellenőrzi a végrehajtásukat

1.37. együttműködik a könyvvizsgálóval és a belső ellenőrrel

1.38. gondoskodik Felsőörs Község Önkormányzata pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatainak ellátásáról

Szervezési és Vagyongazdálkodási Osztály:

1.1. végzi Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a polgármester, az alpolgármesterek, a bizottságok, a képviselők, a jegyző munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli és információs tevékenységet

1.2. nyilvántartást vezet a képviselő-testületi, bizottsági, társulási döntésekről

1.3. ellátja a képviselő testületek és bizottságok előterjesztéseinek előkészítését, nyilvántartást vezet a képviselő–testületi és bizottsági döntésekről

1.4. végzi a képviselő–testület rendeleteinek kihirdetésével kapcsolatos feladatokat, közzéteszi a határozatait

1.5. szervezi a választások és országos népszavazások lebonyolítását, és a helyi népszavazás lebonyolítását

1.6. döntésre előkészíti a közszolgálati tisztviselőkkel, munkavállalókkal, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyi ügyeket, önállóan, vagy az érintett osztályok bevonásával gondoskodik a döntések végrehajtásáról

1.7. vezeti és folyamatosan karbantartja a személyügyi nyilvántartásokat

1.8. elkészíti, és évenként aktualizálja a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal oktatási tervét

1.9. szervezi a továbbképzéseket

1.10. üzemelteti az informatikai műszaki infrastruktúrát

1.11. rendszergazdai feladatokat lát el

1.12. karbantartja a számítástechnikai eszközöket, új számítástechnikai eszközök vásárlása esetén beüzemeli azokat

1.13. ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat

1.14. ellátja a jegyző birtokvédelemmel kapcsolatos feladatait

1.15. ellátja a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyiratkezeléssel és postázással kapcsolatos feladatait

1.16. a jegyző útján kapcsolatot tart az önkormányzati képviselőkkel, bizottságok elnökeivel

1.17. gondoskodik a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő gépjárművek üzemeltetéséről és karbantartásáról

1.18. ellátja a Balatonalmádi Szociális Társulás társulási tanácsának munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli, jogi és információs tevékenységet

1.19. gondoskodik Balatonalmádi Város Polgármestere és a jegyző melletti titkári feladatok ellátásáról

1.20. biztosítja a tevékenységi körébe tartozó – jogszabály által előírt – statisztikai adatszolgáltatást

1.21. koordinálja és lebonyolítja Balatonalmádi város rendezvényeit

1.22. szervezi és összehangolja a nemzetközi kapcsolatokat, a testvérvárosokkal kapcsolatot tart

1.23. kapcsolatot tart a médiával, rendszeresen tájékoztatja a média képviselőit az önkormányzatokkal, a bizottságokkal, nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos eseményekről

1.24. ellátja a sajtótájékoztatók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat

1.25. kapcsolatot tart a civil szervezetekkel

1.26. gondoskodik az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díjak adományozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

1.27. az önkormányzatok által kitüntetésben részesített személyekről nyilvántartást vezet

1.28. szervezi a külföldre utazó és onnan érkező delegációk programját

1.29. előkészíti a feladatkörébe tartozó képviselő-testületi döntéseket, előterjesztéseket

1.30. feladata a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, turisztikai ügyekkel, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása

1.31. ellátja az Önkormányzat közalapítványaival kapcsolatos hivatali feladatokat

1.32. részt vesz az önkormányzati fejlesztések kommunikációjának előkészítésében, gyakorlati megvalósításában

1.33. biztosítja az ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel, az ifjúság segítésével foglalkozó intézményekkel való kapcsolattartást és együttműködést

1.34. előkészíti a sporttámogatásokkal kapcsolatos döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában

1.35. kapcsolatot tart a sportegyesületekkel

1.36. végzi a strandszabályzatban meghatározott – a strandi üzemeltetéssel kapcsolatos - önkormányzati feladatokat, kapcsolatot tart a strandgondnokokkal

1.37. gondoskodik a tűzvédelmi és munkavédelmi oktatással kapcsolatos feladatok ellátásáról

1.38. működteti a portaszolgálatot

1.39. végzi az irodaszerek beszerzését

1.40. kapcsolatot tart Felsőörs Község Önkormányzatával, szakmailag véleményezi Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének, bizottságának előterjesztéseit, rendelet tervezeteit

1.41. ellátja az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával kapcsolatos tenant adminisztrátori feladatokat

1.42. koordinálja az integrált kockázatkezelési feladatokat

1.43. végzi a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos feladatokat

1.44. végzi az ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG-ban az önkormányzattal kapcsolatos publikációk koordinálását,

1.45. ellátja az önkormányzat honlapjával kapcsolatos feladatokat

1.46. végzi a munka- és védőruha beszerzését a strandi dolgozók tekintetében, a munka- és védőruhákról nyilvántartást vezet

1.47. ellátja az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat és az adatvédelmi tisztviselői feladatokat

1.48. előkészíti a névhasználattal, logohasználattal összefüggő döntéseket

1.49. ellátja a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatokat

1.50. koordinálja az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával, a bérleti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntések előkészítését

1.51. kezdeményezi az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás szempontjából szükséges döntések meghozatalát

1.52. végzi az önkormányzat forgalomképes vagyonának legcélszerűbb hasznosítását

1.53. kezeli az osztály tevékenységi körében tartozó közérdekű panaszokat, bejelentéseket

1.54. nyilvántartja Balatonalmádi Város Önkormányzata forgalomképtelen és forgalomképes vagyonkörét (vagyonkataszter)

1.55. végzi az önkormányzat kötelező feladataként megjelölt egészségügyi alapellátással kapcsolatos ügyeket

1.56. ellátja Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő–testülete által meghatározott közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyeket

1.57. ellátja a katasztrófavédelmi referensi feladatokat

Településfejlesztés Osztály:

1.1. előkészíti a közterületek használatával kapcsolatos döntéseket

1.2. ellátja a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalon belüli beszerzésekhez kapcsolódó koordinációt

1.3. lefolytatja a feladatkörébe tartozó egyes beszerzési eljárásokat

1.4. lebonyolítja a képviselő-testület, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a polgármester pályázati kiírásait, döntésre előkészíti a beérkezett pályázatokat

1.5. szervezi az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos üzemeltetési, és karbantartási és fejlesztési feladatok megvalósítását, műszaki­-pénzügyi lebonyolítását,

1.7. lefolytatja az ingatlanokkal kapcsolatos földhivatali eljárásokat

1.8. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési-, bejelentési – és kötelezési eljárással kapcsolatos ügyeket

1.9. előkészíti a közútkezelői hozzájárulással kapcsolatos döntéseket

1.10. biztosítja a tevékenységi körébe tartozó –jogszabály által előírt – statisztikai adatszolgáltatást

1.11. ellátja az önkormányzati közterületek, parkok, zöldterületek fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos döntések előkészítését

1.12. közreműködik az önkormányzati vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörbe tartozó döntések előkészítésében és a fejlesztések végrehajtásában

1.13. közreműködik az idegenforgalmi célú fejlesztésék összehangolásában

1.14. koordinálja a település úthálózatának fejlesztését

1.15. felméri és nyilvántartja az önkormányzati ingatlanvagyon felújítási és beruházási igényeit

1.16. előkészíti, lebonyolítja, koordinálja, műszakilag ellenőrzi a felújításokat, beruházásokat ezen tevékenységhez - megbízás alapján - külön lebonyolító szervezetet vehet igénybe

1.17. előkészíti a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítását

1.18. kifizetésre továbbítja a felülvizsgált tervezői, kivitelezői és lebonyolítási számlákat

1.19. biztosítja a tevékenységi körébe tartozó –jogszabály által előírt – statisztikai adatszolgáltatást

1.20. előkészíti a feladatkörébe tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket, rendelet tervezeteket

1.21. döntésre előkészíti a környezetvédelmi hatósági ügyeket

1.22. döntésre előkészíti a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételét, megállapítja az igénybevételi díjat

1.23. ellátja a Városháza üzemeltetésével kapcsolatos műszaki feladatokat

1.24. ellátja a rezgés-és zajvédelmi hatósági feladatokat, az állatvédelemmel, a méhekkel és szúnyogirátással kapcsolatos feladatokat

1.25. ellátja a fák védelmével kapcsolatos feladatokat

1.26. döntésre előkészíti a környezetvédelmi programot, annak felülvizsgálatát

1.27. közreműködik a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia előkészítésében, a településrendezési feladatok ellátásában

1.28. ellátja a hirdetmények kifüggesztésével, záradékolásával és továbbítását

1.29. előkészíti a behajtásra, parkolásra jogosító engedélyek kiadását

1.30. kezeli az osztály tevékenységi körében tartozó közérdekű panaszokat, bejelentéseket

1.31. összeállítja az éves közbeszerzési tervet, nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről, előkészíti az egyes közbeszerzéseknél a megbízott külső szervezettel a szükséges szerződéseket, ellenőrzi azok teljesülését, elkészíti a Képviselő - testület részére a közbeszerzésekről szóló éves tájékoztatót, elkészíti a közbeszerzésekhez szükséges beszámolókat

1.32. figyeli a hazai és uniós pályázatokat, előkészíti az azokon történő részvételt, ellátja az elnyert támogatás felhasználásával kapcsolatos feladatokat

1.33. ellátja a benyújtott pályázatok dokumentálását, vezeti a nyilvántartásokat

1.34. eleget tesz a közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentálási kötelezettségeknek

1.35. projektadminisztrációs feladatok ellátása, teljeskörű műszaki projektmenedzsment feladatok ellátása pályázati projektek vonatkozásában

1.36. közreműködés a pályázati úton elnyert támogatással megvalósuló beruházásoknál, fejlesztéseknél lefolytatott ellenőrzésekben, utóellenőrzésekben

1.37. végzi az éves költségvetésben megállapított pályázattal érintett beruházások és felújítások megvalósítását, műszaki­-pénzügyi lebonyolítását, műszaki ellenőrzést végez

1.38. végzi a fejlesztési célú pályázatok benyújtásának előkészítését

1.39. közreműködik a települési gázhálózat fejlesztésében, részt vesz a helyi közúthálózat-fejlesztési terv előkészítésében

1.40. balatonalmádi utak, hidak javítási, karbantartási és fejlesztési munkáinak szervezése, vízkár elhárítási feladatok felmérése, az elvégzendő munkák megrendelése

Felsőörsi Kirendeltség:

1.1. ellátja a képviselő –testületek a polgármester, az alpolgármester, a bizottságok, a képviselők munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli és információs tevékenységet,

1.2. ellátja a képviselő testületek és bizottságok előterjesztéseinek előkészítését, nyilvántartást vezet a képviselő –testületi és bizottsági döntésekről, végzi a képviselő-testület és a bizottságok adminisztratív feladatának ellátását

1.3. kihirdeti a képviselő–testület rendeleteit, közzéteszi a határozatait

a Képviselő-testület, bizottság ülésein a jegyző megbíztottjaként a kirendeltségvezető részt vesz, és ott a szükséges tájékoztatást megadja, a jegyző megbízottjaként a kirendeltségvezető biztosítja az ügyfélfogadást

1.4. szervezi a választások és országos népszavazások lebonyolítását, és a helyi népszavazás lebonyolítását

1.5. előkészíti a közterületek használatával, a közutak kezelésével kapcsolatos döntéseket

1.6. előkészíti az önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntéseket, az önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos döntéseket, azokat végrehajtja,

1.7. előkészíti a bölcsőde, óvoda működtetésével kapcsolatos fenntartói döntéseket, azokat végrehajtja

1.8. végzi a helyileg védett természetvédelmi területek kezelésével kapcsolatos feladatokat

1.9. ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó általános igazgatási feladatokat és hatósági ügyeket:

a) birtokvédelmi ügyeket

b) hagyatéki ügyeket

c) környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági ügyeket

d) kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos ügyeket

e) szálláshely üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos ügyeket

f) az adók módjára behajtandó követelések behajtásával, nyilvántartásával, könyvelésével, utalásával és adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatokat

g) kiállítja a feladatkörébe tartozó hatósági bizonyítványokat

h) a vadkárral kapcsolatos ügyeket,

i) vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyeket

1.10. ellátja a kirendeltség ügyiratkezelésével, az iktatással, irattározással és postázással kapcsolatos feladatait

1.11. ellátja a helyi adóval, települési adóval kapcsolatos feladatokat

1.12. ellátja az adóigazolás kiállításával, valamint a költségmentesség engedélyezéséhez a vagyoni körülményekre vonatkozó igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokat

1.13. ellátja a hirdetmények kifüggesztését, záradékolását és továbbítását

1.14. ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat

1.15. adó- és értékbizonyítványt állít ki

1.16. ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat

1.17. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó szakmai konzultációs ügyeket, településképi véleményezési-, bejelentési – és kötelezési eljárással kapcsolatos ügyeket

1.18. előkészíti a közútkezelői hozzájárulással kapcsolatos döntéseket

1.19. gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról

1.20. döntésre előkészíti az óvodai felvételekkel, kérelmekkel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket és gondoskodik a végrehajtásról

1.21. biztosítja a tevékenységi körébe tartozó –jogszabály által előírt – statisztikai adatszolgáltatást

1.22. végzi a községi honlappal kapcsolatos feladatokat

1.23. végzi a kirendeltségen dolgozó köztisztviselők munkaidő és szabadság nyilvántartását, az egyéb önkormányzati munkavállalók (tanyagondnok, közösségszervező, parkgondozó stb.) feletti munkáltatói jog gyakorlásával kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását, ellátja az adminisztrációs feladatokat

1.24. végzi a kirendeltségen az irodaszer beszerzését

1.25. döntésre előkészíti a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételét, megállapítja az igénybevételi díjat

1.26. végzi az önkormányzati beszerzéseket

1.27. ellátja a fás szárú növények védelmével kapcsolatos feladatokat

1.28. végzi a helyi önkormányzati rendeletben foglalt települési támogatásokkal, a gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatokat; előkészíti a köztemetésre vonatkozó döntést

1.29. részt vesz az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos ügyek előkészítésében a támogatási szerződések megkötésében, a lebonyolításban

1.30. végzi a közbeszerzéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat

1.31. végzi az ebadóval, ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos feladatokat

1.32. döntésre előkészíti a helyi önkormányzati rendeletben megállapított önkormányzati hatósági hatáskörök (pl: a közösségi együttélés szabályainak megsértése, szociális tűzifa támogatás, helyi címer, zászló használata stb.) a döntéseket, azokat végrehajtja

1.33. a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Számviteli osztályának koordinálása és szakmai felügyelete mellett a felsőörsi Kirendeltség pénzügyi képesítéssel rendelkező dolgozója az önkormányzati feladatok tekintetében (helyben és a székhelyen) az alábbi feladatokat látja el:

 1. költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosításainak, a zárszámadási rendelet, teljesítésről szóló előterjesztések, tájékoztatók elkészítése,
 2. elemi költségvetés, beszámoló, mérlegjelentés, költségvetési jelentés és egyéb pénzügyi tárgyú adatszolgáltatás készítése
 3. előirányzatok nyilvántartása, könyvelése, módosítása,
 4. kötelezettségvállalások előkészítése, aláírattatása, ellenjegyeztetése, könyvelése
 5. számlák iktatása, könyvelése, teljesítés igazoltatása, utalványoztatása, utalása, kifizetése
 6. házipénztár kezelése, könyvelése
 7. követelésekhez szerződések, dokumentumok előkészítése, nyilvántartása,
 8. követelések nyilvántartása, hátralékosok felszólítása,
 9. érvényesítési feladatok ellátása,
 10. projektek, egyéb beruházási, felújítási feladatokban történő részvétel, előkészítés, lebonyolítás, elszámolás,
 11. önkormányzati számla, alszámlák könyvelése,
 12. átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének bonyolítása,
 13. mérlegjelentésekhez negyedéves feladások elkészítése, könyvelése,
 14. leltározás előkészítése, lebonyolítása
 15. selejtezés lebonyolítása
 16. önkormányzat támogatási szerződéseinek előkészítése, elszámolások kezelése
 17. egyéb pénzügyi és vagyoni kihatású előterjesztések és rendeletek készítésében történő részvétel
 18. szabályzatok készítésében részvétel

1.34. kezeli a kirendeltség tevékenységi körébe tartozó közérdekű panaszokat, bejelentéseket

Szervezeti ábraTelefonkönyv

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Fabó Péter polgármester

Telefon: 0688 542 410

Email: polgarmester@balatonalmadi.hu

dr. Gáspár-Fekete Judit jegyző

Telefon: 0688 542 410

Email: jegyzo@balatonalmadi.hu

Tárnoki Renáta Sára aljegyző (a Szervezési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője)

Telefon: 0688 542 430

Email: rtarnoki@balatonalmadi.hu

Göndöcsné Sashegyi Csilla Hatósági Osztály vezetője

Telefon: 0688 542 447

Email: csgondocsne@balatonalmadi.hu

dr. Könczöl Gábor a Felsőörsi Kirendeltség vezetője

Telefon: 06 70 320-6852

Email: gkonczol@balatonalmadi.hu

Regenyéné Király Andrea Pénzügy és Számviteli Osztály vezetője

Telefon: 0688 542 425

Email: aregenyene@balatonalmadi.hu

Vaszkó Péter Településfejlesztési Osztály vezetője

Telefon: 0688 542 431

Email: pvaszko@balatonalmadi.hu

Víghné Horváth Beáta Adóügyi Osztály vezetője

Telefon: 0688 542 456

Email: vbea@balatonalmadi.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Ügyfélkapcsolati vezető

neve: Göndöcsné Sashegyi Csilla osztályvezető

Telefon: 0688 542 447

Email: csgondocs@balatonalmadi.hu

Ügyfélfogadási rend:

 • hétfő: 8.00 - 12.00 óráig és 12.30 - 16.00 óráig
 • szerdán: 8.00 - 12.00 óráig és 12.30 - 16.00 óráig

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

A Képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő.

Összetétele:

Fabó Péter polgármester

Dér András alpolgármester

Pandur Ferenc alpolgármester

Dudás Zsolt képviselő

Kajári Gyula képviselő

Schildmayer Ferenc képviselő

Szakál Balázs Dániel képviselő

Szűcs Enikő képviselő

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Mogyoró utca 1.

Telefon: 88/ 873-365

Email: almadiovoda@gmail.com

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Városháza tér 4.

Telefon: 88/543-515

Email: konyvtar@pkkk.hu

Balatonalmádi Városgondnokság

Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca 4.

Telefon: 88/542-561

Email: varosgondnokság@balatonalmadi.hu

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke


Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca 4.

Elérhetősége: 06 88 438-688

Email: ugyfelszolgalat@balkom.hu

Tevékenységi köre:

  • nem veszélyes hulladék gyűjtése
  • szennyvíz gyűjtése, kezelése
  • motorkerékpár-, alkatrész kereskedelme, javítása
  • vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
  • vegyes termékkörű nagykereskedelem
  • gépjárműüzemanyag kiskereskedelem
  • saját tulajdonú ingatlan adásvétele
  • saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  • személygépjármű kölcsönzése
  • mezőgazdasági gép kölcsönzése
  • egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása
  • temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
  • szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
  • lakó és nem lakó épület építése
  • egyéb gépjármű kereskedelem
  • gépjárműjavítás-, karbantartás
  • gépjárműalkatrész nagykereskedelem
  • egyéb áruk piaci kiskereskedeleme
  • üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
  • mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
  • gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
  • egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
  • egyéb takarítás
  • zöldterület-kezelés
  • m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
  • sport, szabadidős képzés
  • kommunikációs eszköz javítása
  • m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
  • közúti áruszállítás
  • veszélyes hulladék gyűjtése
  • nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Képviselője: Rákos András ügyvezető

Részesedés mértéke: 51 %

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-profit Kft.

Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Petőfi Sándor utca 2-4.

Elérhetősége: 06 88 599-900

Email: ugyvezeto@egeszseghaz.balatonalmadi.hu

Tevékenységi köre:

 1. Általános járóbeteg – ellátás
 2. Szakorvosi járóbeteg-ellátás
 3. M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 4. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 5. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
 6. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Képviselője: dr. Németh Ilona ügyvezető

Részesedés mértéke: 100 %

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Név: Almádiért Közalapítvány

Székhely: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Tel.: 0620/377 3762

E-mail:almadiert@gmail.com

A Kuratórium tagjai:

Juhászné Vincze Eszter

Czuczor Sándor

Dr. Dallosné Nagy Zsuzsanna

Dr. Szenthe Zsolt

Dudás Zsolt

Brenner Klára

Felügyelőbizottság tagjai:

Dankó Friderika

Kurucz Beáta

Gózon András

Alapító okirat

Név: Együtt Egymásért Közalapítvány

Székhely: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Tel.: 0670/382-6008

A Kuratórium tagjai:

Báles János elnök

Herczegné Budai Beáta

dr. Sajtos Ildikó

Pósa Eszter

Steinbach József

Alapító okirat

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Mogyoró utca 1.

Alapító okirat

Alapító okirat száma:3/29-5/2021

Vezető: Beckerné Sabján Ottilia

Honlap:www.almadiovoda.hu

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Városháza tér 4.

Alapító okirat

Alapító okirat száma: 3/16-2/2022

Vezető: Gellértné Magyar Kinga

Balatonalmádi Városgondnokság

Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Alapító okirat

Alapító okirat száma: 3/29-7/2021

Vezető: Agg Z. Tamás

Honlap:-

10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Felelős Kiadó: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 8220 Balatonalmádi Városház tér 4.

Igazgató: Gellértné Magyar Kinga Tel.: 30/9378938

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Fábián László, Juhászné Vincze Eszter (felelős szerkesztő), Kovács István, Fábiánné Sáray Anna, Pászti György, Zatkalik András

Alapító szerkesztő: Veszeli Lajos

Nyomdai kivitelezés: Onyxprint Kft. 8220 Balatonalmádi Kisberényi u. 44. / 8200 Veszprém Budapest u. 17. Ügyvezető: Bódiss Ákos • Engedélyszám: 005-18/1989. • ISSN: 0864-7860

Kapcsolat: E-mail: baujsag@gmail.com Tel.: 20/97 03 479 (Juhászné Vincze Eszter)

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv (a jegyző által ellátott államigazgatási hatáskörök esetében):

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefon: (88) 579-300

E-mail: hivatal@vemkh.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

menü