2022. december 2. 07:55

ÁLLÁSPÁLYÁZAT - FŐÉPÍTÉSZ

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztály FŐÉPÍTÉSZ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A mindenkori hatályos jogszabályokba foglalt főépítészeti feladatok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a főépítészeti tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendeletben, valamint az országos és helyi szakági rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, így különösen:

 • A területfejlesztés és a területrendezés települési szintű feladatainak ellátása;
 • Településfejlesztési stratégiai feladatainak ellátása (koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, fenntartható városfejlesztési stratégia);
 • Településfejlesztési programok készítésében való közreműködés;
 • Településképi feladatok ellátása (településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, településkép-védelmi szakmai tájékoztatás és szakmai konzultáció, településképi vélemény)
 • Településképi bejelentési és kötelezési eljárások szakmai előkészítése;
 • Településrendezési feladatok teljeskörű ellátása (településrendezési eszközök, tájékoztatás);
 • Az épített környezet alakításával kapcsolatos önkormányzati feladatok (általános szakmai tájékoztatás és szakmai konzultáció, tervegyeztetés);
 • Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács vezetése;
 • Tervpályázati eljárásokban való közreműködés;
 • Műemlékvédelemmel, világörökség-várományosi helyszínnel, nemzeti emlékhellyel kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés;
 • Helyi örökségvédelmi feladatok ellátása (értékleltár, szoborprogram, homlokzatfelújítási pályázat, stb.)
 • Ügyfélfogadással kapcsolatos általános feladatok;
 • Önkormányzati rendeletalkotási eljárásokban közreműködés;
 • Kapcsolattartás partner önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel, szakmai szervezetekkel, partnerekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében és 1. mellékletében, valamint a Kttv. 5. mellékletében foglaltak figyelembevételével.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • A végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata.
 • Főépítészi vizsgáról kiállított bizonyítvány másolata, vagy a mentességet igazoló okirat (Főépítészi vizsga hiányában a Pályázó nyilatkozata, hogy a jogviszony kezdetétől számított 6 hónapon belül vizsgát tesz.)
 • Szakmai gyakorlatot hitelt érdemlően igazoló okirat
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. január 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csajághy-Oláh Ildikó személyügyi referens nyújt, a 0688542464 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Csajághy-Oláh Ildikó személyügyi referens részére a iolah@balatonalmadi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázat elbírálásáról Balatonalmádi Város Jegyzője dönt. Pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.balatonalmadi.hu - 2022. december 2.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki. A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok kezelője: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok törlésre kerülnek. A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, illetve a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, illetve megtekintheti a részletes adatkezelési tájékoztatót.

Letölthető pályázati kiírás

menü