Állásajánlat

Pályázati felhívás Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető munkakörének  betöltésére egészségügyi szolgálati jogviszony  keretében.

Pályázati felhívás

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  pályázatot hirdet:

 

a Balatonalmádi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egészségügyi szolgáltató  ügyvezető munkakörének  betöltésére egészségügyi szolgálati jogviszony  keretében.

 

Munkáltató: Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020 (XI.28.) Korm. rendelet 5/A. § értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt az állami vagy önkormányzati fenntartású, járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vezetőjének vezetői megbízásához és annak visszavonásához az országos kórház-főigazgató egyetértése szükséges.)

 

Munkakör: ügyvezető

 

A jogviszony időtartama: 5 év határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

 

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 óra.

 

A munkavégzés helye: 8220 Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4.

 

Munkaköri feladatok:

Az ügyvezető feladata Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Nonprofit Kft., mint egészségügyi szolgáltató magasabb vezetői feladataik részmunkaidőben történő ellátása. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az egészségügyi szolgáltató alapító okiratában, Balatonalmádi Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződésben, valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével az ügyvezető vezeti, szervezi egészségügyi szolgáltató működését és rendszeresen ellenőrzi, hogy az egészségügyi szolgáltató számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és szolgáltató érdekeinek megfelelően teljesüljenek.

A munkakörbe tartozó egyéb feladatok:

 • az egészségügyi szolgáltató személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása;
 • felelős a cég működéséért és gazdálkodásáért;
 • képviseli a céget külső szervek előtt;
 • felel – a feladatkörét érintően –a közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséért, a közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásának biztosításáért;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat, elkészíti a dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervét, munkatervet, valamint a kötelezően előírt szabályzatokat;
 • kapcsolatot tart a tulajdonos önkormányzattal;
 • gondoskodik a pontos adatszolgáltatásról.
 • ellátja a cég működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a házirendet, a szakmai programokat.
 • gondoskodik az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítéséhez és fenntartásához szükséges előzetes engedélyek beszerzéséről és fenntartásáról, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Kormányrendelet szerint.

 

Illetmény: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint, figyelemmel a részmunkaidő esetén irányadó 256/2013.(VIII.5.) Korm. rend. 2/C.§ (4) bekezdésében foglaltakra.

 

Pályázati feltételek:

 • (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2
 • legalább ötéves vezetői gyakorlat3

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági bizonyítvány csatolása,avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi  CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása

2 E követelmény tekintetében felmentés adható, ha a pályázó a képzésen részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek öt éven belül történő megszerzését. A követelmény teljesítése alól mentesül továbbá az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi(szak)menedzseri képesítést, vagy az egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerezett.

3 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép-vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt elfogadható.

 

Valamint:

 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a tisztség betöltésével kapcsolatban nem áll fenn olyan összeférhetetlenségi, vagy kizáró ok, amely miatt a tisztséget nem töltheti be, továbbá nyilatkoznia kell arról is, hogy nem áll-e a tevékenység gyakorlásától történő eltiltás hatálya alatt.

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • általános orvosi diploma,
 • orvosi szakvizsga megléte,
 • kórházban szerzett vezetői tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok másolatai;
 • a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes önéletrajz,
 • motivációs levél;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4) – (6) bekezdés szerinti kizáró okok nem állnak fent;
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
 • a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
 • a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása a vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás hiteles másolatával,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázattal kapcsolatos előterjesztés Képviselő-testület által történő elbírálását zárt ülésen kéri-e a pályázó,
 • pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15.

 

A munkakör legkorábban 2022. március 1-től tölthető be.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot – a fent megjelölt határidőig – zárt borítékban Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. szám alatti épületének I. emeletén lévő 23. számú irodában lehet személyesen benyújtani vagy postai úton: dr. Kepli Lajos Polgármester Úrnak címezve a Balatonalmádi Város Önkormányzata, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. címre feladni.

A borítékra rá kell írni a pályázó nevét és címét, valamint „Pályázat Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői álláshelye betöltésére.”

 

 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázat során hiánypótlásra lehetőség nincs. A Képviselő-testület által az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet előírásainak betartásával létrehozott előkészítő bizottság a jelöltek meghallgatását követően a jelöltek között rangsort állít fel. A bizottsági meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a bizottság tagjainak az egyes pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a kinevezésre kerülő személy vonatkozásában.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

Balatonalmádi, 2021. november 2.

 

 1. Kepli Lajos polgármester